Condicions Generals i Particulars de Contractació
de Palma de Mallorca Aquarium, SA

OBJECTE

Aquestes condicions generals i particulars regulen la contractació de les consignes titularitat de l’entitat Palma de Mallorca Aquarium, SA a través de la pantalla tàctil situada al local comercial del Palma Aquarium, a Palma, carrer Manuela de los Herreros i Sorà, 21, així com l’ús que se n’ha de fer. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació contractual entre Palma de Mallorca Aquarium, SA (propietari de les consignes Palma Aquarium) i l’Usuari que contracta el servei de consignes del Palma Aquarium. Les parts seran denominades indistintament com a Palma Aquarium i Usuari o Client.

EL SERVEI

El Palma Aquarium ofereix als seus Usuaris la possibilitat de llogar alguna de les seves consignes per períodes de dies naturals (dins dels horaris oferts pel Palma Aquarium). Quin tipus de consignes ofereix el Palma Aquarium? El Palma Aquarium ofereix tres tipus de consignes: • Armariets mitjans (M), que fan 575 mm X 436 mm X 293 mm. Hi cap, aproximadament, 1 maleta de cabina i 1 motxilla petita. • Armariets grans (L), que fan 575 mm X 436 mm X 550 mm. Hi caben, aproximadament, 4 maletes de cabina o 1 maleta gran. • Armariets extragrans (XL), que fan 575 mm X 436 mm X 856 mm. Hi caben, aproximadament, 4 maletes de cabina o 1 maleta gran.

Què pot introduir un Usuari dins de la seva consigna?

Dins dels límits establers en aquest document (vegeu la secció «Límits en l’ús de les consignes»), un Usuari pot introduir els embalums que vulgui dins de la consigna o consignes llogades.

Com pot saber un Usuari si hi ha consignes lliures al Palma Aquarium?

Al mateix local comercial, a la pantalla tàctil que conté un programari habilitat per executar la compra, l’Usuari podrà consultar la disponibilitat de les consignes per al dia que visiti el Palma Aquarium.

Durant quant de temps es pot llogar una mateixa consigna?

L’Usuari podrà contractar el servei de lloguer de consignes per un període d’un dia, en l’horari d’obertura del Palma Aquarium.

Quan podrà l’Usuari accedir a la consigna o consignes que ha llogat?

El servei de lloguer de consignes romandrà accessible en l’horari que s’indica al mateix local comercial. Fora de l’horari indicat, no es podrà accedir a les consignes, ja que el local on estan ubicades romandrà tancat per motius de seguretat i manteniment.

Un cop l’Usuari ha dipositat els embalums a l’armariet, només podrà tornar a accedir-hi per retirar-los?

No. Un cop l’Usuari ha dipositat els embalums a l’armariet, pot tornar a accedir-hi tantes vegades com vulgui, amb l’obligació de deixar-la sempre tancada, i buida i tancada en acabar el termini del lloguer.

Quin preu ha d’abonar l’Usuari per tipus d’armariet al dia?

 • 1. Preus
Els preus aplicables a cada producte són els que s’indiquen a la pàgina web i/o a la pantalla tàctil situada al mateix local comercial en el moment d’executar la compra. Els preus finals que consten a la web i/o a la pantalla tàctil inclouen l’IVA i es refereixen al lloguer d’una consigna (segons la mida) per un dia natural en l’horari indicat al mateix local comercial. Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, i indicaran de manera convenient el preu anterior i el preu de l’oferta. El Palma Aquarium es reserva el dret d’efectuar, a la web i al local comercial, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, i podrà actualitzar diàriament els productes i serveis en funció del mercat.
 1. Forma de pagament
Les compres es poden pagar amb qualsevol dels mitjans indicats a la pantalla tàctil situada al mateix local comercial. En concret, mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Com es reserven i s’utilitzen les consignes? Les consignes que ofereix el Palma Aquarium són totalment automàtiques. Les reserves de consignes es fan al mateix local comercial: L’Usuari ha de contractar el nombre de consignes, la mida i el període de reserva a la pantalla tàctil situada al local comercial. Completada la contractació i acceptades aquestes Condicions, l’Usuari visualitzarà a la pantalla tàctil la confirmació de la contractació feta, el número de consigna o consignes reservades i la clau de seguretat per accedir a la seva o seves consignes. Per tant, l’Usuari únicament podrà accedir a la seva consigna a través del codi de seguretat facilitat a la pantalla tàctil en fer la reserva, per la qual cosa és imprescindible que l’anoti o el fotografiï. Palma de Mallorca Aquarium, SA no se’n fa responsable si l’Usuari no apunta, fotografia o si extravia el codi de seguretat facilitat. Un cop confirmat el número de reserva introduït a la pantalla tàctil, la consigna assignada s’obrirà automàticament; l’Usuari podrà dipositar-hi les seves maletes o altres objectes permesos i haurà de deixar-la tancada cada cop que l’obri, fins i tot quan retiri definitivament les seves pertinences.

Què ha de fer l’Usuari quan vulgui finalitzar la reserva?

Quan l’Usuari vulgui obrir la consigna per qualsevol motiu, a través de la pantalla tàctil situada al local comercial, el sistema li demanarà si vol obrir-la i continuar la reserva (per exemple, perquè ha oblidat retirar o introduir algun embalum) o si vol obrir-la per buidar-la i finalitzar la reserva. Si l’Usuari vol finalitzar la reserva, haurà de marcar l’opció d’obrir la consigna per buidar-la i finalitzar la reserva i, un cop buida, haurà de deixar-la tancada perquè un altre Usuari pugui reservar-la. En cas que l’Usuari marqui l’opció d’obrir la consigna per buidar-la i finalitzar la reserva, el sistema automàticament desbloquejarà aquesta consigna perquè pugui ser reservada per altres Usuaris. Si l'Usuari es deixés els embalums o algun objecte dins de la consigna, Palma de Mallorca Aquarium, SA no es farà responsable d'allò que el nou Usuari de la consigna faci amb els embalums deixats a dins per l'Usuari anterior.

Què pot fer l’Usuari si té qualsevol classe d’incidència en l’ús de l’armariet?

En cas d’avaria, bloqueig o qualsevol altre tipus d’incidència tècnica en l’ús de l’armariet, sempre que sigui dins l’horari comercial, l’Usuari tindrà a la seva disposició el servei d’assistència del Palma Aquarium, que podrà utilitzar trucant al número +34971 746 104. Aquest número de telèfon atendrà únicament incidències tècniques o avaries i no qualsevol altra consulta sobre l’ús de l’armariet. Per a qualsevol altra consulta, haurà de dirigir-se, per escrit, a l’adreça de correu electrònic següent: info@palmaaquarium.com. Palma de Mallorca Aquarium, SA no es fa responsable dels errors per part de l’usuari a l’hora de contractar les consignes del Palma Aquarium; en conseqüència, no es faran devolucions una vegada contractada la consigna al Palma Aquarium.

L’Usuari pot modificar la seva reserva o desistir-ne?

En el cas que la contractació es faci al mateix local comercial, l’Usuari no podrà modificar o desistir de la seva reserva perquè aquesta es fa in situ, al mateix local comercial i els preus són fixos (no per hores) per dia natural. Així mateix, en la contractació feta al local comercial, no es pot fer una reserva per a dates posteriors, sinó que aquesta ha de començar en el mateix moment de la contractació. En vista de l’anterior, si l’Usuari vol retirar els seus embalums un cop contractat el servei, pot fer-ho en qualsevol moment dins de l’horari comercial.

ACCEPTACIÓ I PROVA D’ACCEPTACIÓ

L’adquisició dels productes s’ha de fer a través de la pantalla tàctil situada al mateix local comercial, i expressa l’acceptació total de totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals i Particulars, tal com es mostren en aquell moment a l’enllaç que apareix a la pàgina web i a la pantalla tàctil, sense que li siguin aplicables les novetats que puguin produir-se a les clàusules de les Condicions Generals amb posterioritat.

Des del moment de l’acceptació, l’Usuari adquireix la condició de Client del Palma Aquarium que es descriu en aquestes Condicions Generals i Particulars. Qualsevol producte o servei ofert posteriorment pel Palma Aquarium haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Si el Client vol llegir amb més deteniment les Condicions Generals, pot consultar-les a la pàgina web.

El Palma Aquarium us informa que arxiva els documents electrònics on queden formalitzades les compres.

ACCÉS I RESERVA

Per poder contractar el lloguer de les consignes Palma Aquarium, és indispensable que es compleixin els requisits següents:
 • Haver complert o tenir més de 16 anys.
 • Emplenar les dades necessàries per completar la reserva i el pagament.
 • Acceptar aquestes Condicions Generals de contractació del servei i d’ús dels armariets.
Un cop completat el procés de contractació, si s’ha fet al mateix local comercial, l’Usuari visualitzarà a la pantalla tàctil del local comercial un codi que haurà de recordar, anotar o fotografiar, ja que aquest serà indispensable per poder obrir la consigna i retirar-ne l’equipatge.

FINALITZACIÓ DEL SERVEI

El servei finalitzarà quan l’Usuari marqui a la pantalla tàctil l’opció d’obrir la consigna per anar-se’n definitivament. En aquest cas, l’Usuari haurà de retirar tots els embalums de l’interior de la consigna i deixar-la tancada.

Si l’Usuari es deixés els embalums o algun objecte dins de la consigna, Palma de Mallorca Aquarium, SA no es farà responsable d’allò que el nou Usuari de la consigna faci amb els embalums deixats a dins per l’Usuari anterior.

Així mateix, un cop finalitzat l’horari comercial, l’Usuari dona permís per:

En primer lloc, retirar els objectes que ha dipositat a les consignes un cop finalitzat l’horari d’obertura comercial.

En segon lloc, dipositar-los a la recepció, a la localització designada per a objectes perduts, els quals es custodiaran durant 30 dies naturals sense perjudici de trucar als serveis d’emergència si el Palma Aquarium ho considera necessari.

OBLIGACIONS DE L’USUARI. LÍMITS EN L’ÚS DE LES CONSIGNES

L’Usuari, en contractar els serveis de lloguer de consignes Palma Aquarium, s’obliga, en particular i sense limitació:
 1. A utilitzar les consignes a l’efecte únic de dipositar béns de la seva propietat que necessiti guardar temporalment en un lloc segur.
 2. A fer servir les consignes amb diligència i, en concret, a assegurar-se que la consigna ha quedat tancada correctament quan l’Usuari abandoni el local (després d’introduir els embalums o de retirar-los). En cas que l’Usuari deixés obert l’armariet amb les seves pertinences a dins, Palma de Mallorca Aquarium, SA no es farà responsable de la pèrdua, robatori o desperfectes que se li puguin causar.
 3. A no utilitzar les consignes per a fins il·legals o no autoritzats. En concret, l’Usuari es compromet a no emmagatzemar objectes la mera tinença o trànsit dels quals sigui il·legal (com ara, objectes robats, drogues, materials pornogràfics o, de qualsevol manera, denigrants per a l’ésser humà, etc.).
 4. A no dipositar cap bé la tinença del qual requereixi una llicència sense aquesta llicència o autorització (com per exemple, armes).
 5. A no inserir a les consignes cap mena de material que sigui contaminant o perillós (com ara, objectes inflamables o substàncies perilloses).
 6. A no utilitzar les consignes per dipositar-hi animals ni cap mena d’ésser viu o mort.
 7. A no inserir menjar a les consignes, tret que es tracti de menjar envasat que no pugui vessar, tacar els armariets o produir olors de cap mena al local del Palma Aquarium.
 8. A no facilitar la clau de seguretat a cap tercer, essent plenament responsable de l’incompliment d’aquesta obligació i de les seves conseqüències.
 9. A no utilitzar les consignes per dipositar-hi béns que hagi de recollir un tercer. Les consignes no s’han d’utilitzar com a mitjà de tràfic de béns entre parts. És un ús que el Palma Aquarium no autoritza.
 10. A accedir al local i romandre-hi a l’efecte únic d’accedir a la consigna llogada i únicament per dur a terme una actuació puntual amb relació als embalums inserits. L’Usuari no podrà romandre al local més temps del que sigui estrictament necessari.
 11. A retirar els embalums inserits a la o les consignes llogades quan finalitzi el lloguer.
 12. A deixar les consignes, en finalitzar el servei, en el mateix estat en què les va trobar i, en concret, a notificar al Palma Aquarium a través del correu electrònic info@palmaaquarium.com de qualsevol incidència que l’Usuari trobi en l’ús de les consignes o del seu estat.
 13. A no fer fotografies o vídeos de les consignes Palma Aquarium (tret de la que sigui necessària per captar el número de reserva/seguretat) i, en particular i sense limitació, a no fer fotos o enregistrar els mecanismes de seguretat de les consignes Palma Aquarium.
 14. A no incloure a les consignes diners, joies, articles tecnològics (tauletes, ordinadors, televisors, etc.) o béns d’un valor especial, essent la decisió de l’Usuari d’utilitzar les consignes llogades per guardar aquest tipus de béns de valor especial la seva única i exclusiva responsabilitat.
 15. A abonar el preu de la consigna amb una targeta de crèdit o dèbit de la seva titularitat o amb autorització del titular.

CONSEQÜÈNCIES I RESPONSABILITAT DE L’USUARI EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS

L’Usuari haurà de mantenir indemne Palma de Mallorca Aquarium, SA pels danys derivats de l’incompliment de les seves obligacions derivades d’aquest contracte, tant les recollides a la Clàusula anterior com les que s’especifiquen a la resta de Clàusules del contracte i les que se’n derivin. L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part del Palma Aquarium sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització. Així mateix, i, en el cas d’incompliment del termini de lloguer, incompliment de l’ús adequat de les consignes i danys causats a aquestes per part dels Usuaris, s’aplicarà el següent: Incompliment del termini de lloguer: Si l’Usuari no retira els embalums de les consignes en el termini del lloguer, s’aplicaran les regles següents en funció del cas de què es tracti:
 1. Si l’Usuari no retira els embalums en l’horari comercial del Palma Aquarium del dia d’inici d’ús de la consigna, es reserva la facultat a Palma de Mallorca Aquarium, SA de retirar-los i col·locar-los en un altre lloc.
 2. Així mateix, si l’Usuari sol·licita la devolució dels embalums mitjançant enviament, el cost de la devolució l’assumirà l’Usuari al 100 % i Palma de Mallorca Aquarium, SA no assumirà cap risc pel transport dels embalums.
Si l’Usuari en sol·licita l’enviament, les despeses de transport seran abonades per l’Usuari prèviament a l’enviament. Palma de Mallorca Aquarium, SA es reserva el dret de retenir els embalums fins al pagament íntegre per part de l’Usuari de l’import degut.
 1. Transcorreguts 31 dies naturals (inclòs) des del moment en què hagi finalitzat el termini del lloguer sense que l’Usuari hagi procedit a reclamar la devolució dels embalums, s’entendrà que els béns han estat abandonats per part de l’Usuari amb caràcter general.
Si arriba el cas, Palma de Mallorca Aquarium, SA podrà donar-los la sortida que consideri oportuna o convenient, segons el tipus de béns abandonats, amb total indemnitat per a Palma de Mallorca Aquarium, SA. Incompliment de l’ús adequat de les consignes: Palma de Mallorca Aquarium, SA es reserva el dret de retirar qualsevol objecte que no compleixi amb la normativa d’ús de les consignes i es tracti d’un objecte prohibit. Si arriba el cas, Palma de Mallorca Aquarium, SA estarà autoritzat a trucar a la policia o autoritat competent i denunciar-ne la conducta, així com a retirar els objectes prohibits donant-li la sortida que estimi oportuna o convenient, amb total indemnitat per a Palma de Mallorca Aquarium, SA. L’Usuari serà responsable dels objectes que insereixi a les consignes. En qualsevol cas, la retirada dels embalums prohibits comportarà una penalització de 300 euros, penalització que no exclourà l’obligació de l’Usuari incomplidor d’indemnitzar Palma Mallorca Aquarium, SA.   Palma Mallorca Aquarium, SA es reserva el dret a donar la sortida que consideri oportuna o convenient, segons el tipus de béns abandonats, amb total indemnitat per a Palma de Mallorca Aquarium, SA pels danys i perjudicis causats efectivament. Danys causats a les consignes i/o local per part dels Usuaris L’Usuari serà plenament responsable dels danys o deterioraments que pugui causar a les consignes i al local comercial per haver-ne fet un ús indegut o inadequat. Si arriba el cas, l’Usuari haurà de rescabalar a Palma de Mallorca Aquarium, SA pels danys físics causats a la o les consignes i/o al local comercial, així com pel lucre cessant. En particular i sense limitació, l’Usuari causant del perjudici haurà d’abonar a Palma de Mallorca Aquarium, SA una penalització del lloguer diari per cada dia que la consigna quedi inutilitzada, i que s’estableix en 100 euros diaris, així com el cost de la reparació o substitució, que es quantifica, en cas de substitució, en 1.000 €, això amb independència dels danys i perjudicis que poguessin acreditar-se si fossin superiors. Els danys que l’Usuari pugui ocasionar al local per fer-ne un ús indegut o inadequat es penalitzaran amb un mínim de 400 euros; la quantitat esmentada es podrà augmentar fins a l’import amb què Palma de Mallorca Aquarium SA pugui justificar els danys. Abonament de penalitzacions Les penalitzacions que es detallen en aquesta secció seran abonades per part de l’Usuari amb el mateix mitjà de pagament que l’utilitzat per l’Usuari en contractar el servei o mitjançant transferència bancària al compte indicat per Palma de Mallorca Aquarium, SA en cas que l’Usuari la sol·liciti. L’Usuari accepta expressament que Palma de Mallorca Aquarium, SA procedeixi al cobrament de les quantitats establertes en aquesta secció utilitzant la targeta o mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar en contractar el servei i li presenti, si l’Usuari ho requereix, el detall de les despeses incorregudes i de les penalitzacions aplicades.    

OBLIGACIONS DE Palma de Mallorca Aquarium, SA

Palma de Mallorca Aquarium, SA s’obliga a mantenir actiu el servei de consignes i a posar a disposició de l’Usuari, durant el temps contractat, la consigna o consignes que hagi contractat l’Usuari en bon estat d’ús.

Així mateix, Palma de Mallorca Aquarium, SA s’obliga a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en l’ús de les consignes com més aviat millor.

LÍMIT DE RESPONSABILITAT DE Palma de Mallorca Aquarium, SA

Palma de Mallorca Aquarium, SA ofereix un servei de lloguer d’espai en consignes, i no és responsable de la custòdia dels embalums. L’Usuari és l’únic responsable dels béns que inclogui a les consignes llogades.

L’Usuari, si arriba el cas, haurà de cursar denúncia davant les autoritats competents en cas de robatori, pèrdua o deteriorament dels embalums guardats per qualsevol concepte.

Palma de Mallorca Aquarium, SA ofereix un servei de videovigilància de 24 hores, 365 dies a l’any, i que l’Usuari accepta expressament, per la qual cosa, en cas que les autoritats competents necessitessin l’enregistrament esmentat, els serà remès com més aviat millor per part de Palma de Mallorca Aquarium, SA.

RECLAMACIONS

En cas que l’Usuari consideri que té motius per interposar una queixa, podrà fer-ho dirigint un correu electrònic a l’adreça info@palmaaquarium.com. Des de Palma de Mallorca Aquarium, SA tractarem de solucionar l’incident i de buscar una solució satisfactòria per a les parts. En cas que l’Usuari no estigui satisfet amb la resposta de Palma de Mallorca Aquarium, SA, té l’opció de presentar un full de reclamacions davant de les autoritats de consum de la Comunitat de les Illes Balears. L’imprès corresponent es pot obtenir a través d’aquest enllaç: www.caib.es/sites/consumidor/es/full_de_reclamacions_i_cartell_informatiu/

IDIOMA

L’idioma en què es perfarà el contracte entre Palma de Mallorca Aquarium, SA i el Client és el castellà, encara que el Client hagi escollit a la pantalla tàctil qualsevol altre idioma disponible per navegar-hi.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les obres, marques, logotips, o qualsevol altre  susceptible de protecció, continguts a la pàgina web i al local comercial de Palma de Mallorca Aquarium, SA corresponen en exclusiva al Palma Aquarium o a tercers que n’han autoritzat la inclusió a la pàgina web i/o al local comercial. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de les esmentades obres, marques, logos, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Palma Aquarium o del titular d’aquests, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que els puguin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a què el Client pot accedir a través de la web i la pantalla tàctil ubicada al local comercial pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. Palma de Mallorca Aquarium, SA. no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions dels drets esmentats que pugui cometre com a usuari.

PROTECCIÓ DE DADES

Encara que la Política de Privacitat està regulada a l’apartat «Política de Privacitat» de la pàgina web www.palmaaquarium.com, en aquestes Condicions es disposa el següent:

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (la «LOPD»), us informem que Palma de Mallorca Aquarium SA, amb NIF A57129751, serà el responsable del tractament de les dades personals que proporcioneu en el marc d’aquest Contracte.

Les dades personals tractades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació contractual entre Palma de Mallorca Aquarium, SA i l’Usuari, i posteriorment es mantindran, de manera bloquejada, el temps que sigui necessari per tal de complir amb qualsevol obligació legal aplicable.

La base jurídica per dur a terme el tractament de dades esmentat és l’execució i la gestió d’aquest contracte.

El nom i els cognoms, el telèfon i el correu electrònic facilitats per l’Usuari se cediran a Palma de Mallorca Aquarium SA perquè gestioni la reserva.

Si les seves dades personals també haguessin de comunicar-se a tercers proveïdors, Palma de Mallorca Aquarium SA subscriurà el corresponent contracte de tractament de dades amb aquests proveïdors, a l’efecte de garantir que les seves dades personals són tractades per aquests tercers de conformitat amb els requeriments i les garanties de la LOPD.

Així mateix, s’informa l’Usuari que les dades que siguin objecte de tractament a través de la videovigilància seran tractades per a la finalitat que n’ha motivat la instal·lació i que està vinculada a garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Els enregistraments esmentats s’incorporaran a fitxers propietat de Palma de Mallorca Aquarium SA o de tercers autoritzats amb fins de seguretat i durant el temps legalment establert i únicament seran cedits a les autoritats competents (jutges, tribunals o forces i cossos de seguretat) en cas de requeriment o per a la defensa dels drets de Palma de Mallorca Aquarium SA o dels Usuaris.

L’Usuari podrà exercir els següents drets relacionats amb les seves dades personals: Accés; Rectificació; Supressió; Limitació del tractament; Portabilitat de les dades i Oposició.

Per a l’exercici d’aquests drets, podeu enviar una comunicació escrita a Palma de Mallorca Aquarium SA, carrer Manuela de los Herreros i Sorà, 21, 07610 Palma de Mallorca, o a l’adreça de correu electrònic info@palmaaquarium.com.

L’Usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si ho considera oportú.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si s’escau, coneixeran de l’assumpte seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

Tot això sense perjudici de la facultat del Client d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten a la llei espanyola i, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de les Illes Balears (Espanya).

ADRECES DE CONTACTE

En cas que l’Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Generals, si us plau, adreceu-vos a info@palmaaquarium.com.